Suwalskie Wieści


Suwałki, 30 czerwca 2005 r.

Suwalskie Porozumienie na Rzecz ZatrudnieniaW Urzędzie Miejskim w Suwałkach zaprezentowano dokument o nazwie Suwalskie porozumienie na rzecz zatrudnienia. Do porozumienia przystąpiła 14 suwalskich instytucji, firm i organizacji pozarządowych. Dokument powstał w ramach realizowanego projektu "Suwalskie porozumienie na rzecz zatrudnienia" finansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt jest finansowany z unijnego programu PHARE 2002 "Lokalna inicjatywa rynku pracy", na który Urząd Miejski w Suwałkach otrzymał 33 tysiące euro dofinansowania z funduszy unijnych. Nadrzędnym celem Suwalskiego porozumienia na rzecz zatrudnienia jest inicjowanie , a potem koordynowanie działań lokalnych partnerów społecznych na rzecz ograniczania bezrobocia, rozwoju rynku pracy oraz wspierania przedsiębiorczości.

Realizowany od września 2004 roku projekt "Suwalskie porozumienie na rzecz zatrudnienia" ma zbudować trwałe partnerstwo podmiotów działających na rynku pracy Suwałk takich jak: samorząd, pracodawcy, organizacje pozarządowe i inne działające na rzecz ograniczania bezrobocia.

Uczestnicy projektu - 75 osób reprezentujących 32 instytucje związane z lokalnym rynkiem pracy uczestniczyło w Warsztatach na rzecz zatrudnienia. Ich uczestnicy opracowali w zespołach roboczych oraz przedyskutowali na forum ogólnym listę problemów wpływających negatywnie na stan suwalskiego rynku pracy oraz opracowali propozycję działań możliwych do podjęcia przez ich instytucje w ramach zainicjowanego partnerstwa lokalnego. W czasie warsztatów wskazano konkretne formy współdziałania partnerów lokalnych na rzecz zatrudnienia np. współpraca partnerów w celu przygotowania wspólnych projektów i aplikacji do funduszy wspierania przedsiębiorczości, tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości ułatwiających start nowym firmom, dostosowanie oferty edukacyjnej szkół i placówek kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy, promowanie postaw przedsiębiorczości wśród młodzieży szkolnej, praktyczne kształcenie młodzieży z zakresu aktywności na rynku pracy, uruchomienie i aktualizacja jednolitej bazy danych oraz informacji z zakresu pośrednictwa pracy, w tym również pracy tymczasowej i w niepełnym wymiarze. Między innymi takie wspólne działania partnerów lokalnych zawiera Suwalskie porozumienie na rzecz zatrudnienia.

Suwalskie porozumienie na rzecz zatrudnienia może stać się dobrym fundamentem do wspólnego projektowania i realizacji działań dofinansowanych z programów operacyjnych i funduszy strukturalnych. Porozumienie wskazuje 5 podstawowych obszarów współpracy: wspieranie przedsiębiorczości, edukację, wsparcie adaptacji w środowisku pracy absolwentów i bezrobotnych, przyciąganie zewnętrznych inwestorów oraz uczynienie z sektora drzewno - meblarskiego lokomotywy rozwoju gospodarczego Suwałk.

Ostatnim etapem realizacji projekty Suwalskie porozumienie na rzecz zatrudnienia będzie organizacja dwóch szkoleń dla 40 uczestników, wytypowanych z instytucji, które przystąpią do tego porozumienia. Na pierwszym szkoleniu zostanie omówione inicjowanie partnerstwa lokalnego na rzecz zatrudnienia w warunkach wspólnotowej polityki zatrudnienia, a na drugim szkoleniu będzie omówione projektowanie i realizacja przedsięwzięć rynku pracy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Suwalskie porozumienie na rzecz zatrudnienia zostanie zakończony w lipcu 2005 roku. Projekt jest wdrażany przez Wnioskodawcę czyli Urząd Miejski w Suwałkach wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Suwałkach. Partnerami są: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku oraz Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr.mb rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach


Powrót - inne wieści