Suwalskie Wieści


Suwałki, 5 sierpnia 2005 r.

Stypendia socjalne w Suwałkach2 753 uczniów zamieszkałych w Suwałkach otrzyma stypendia szkolne o charakterze socjalnym.

4 uczniów zamieszkałych w Suwałkach otrzyma zasiłek szkolny. Ze stypendium szkolnego mogą skorzystać uczniowie, u których w rodzinie wysokość dochodu na osobę nie przekracza 316 złotych miesięcznie, szczególnie gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania.

Zasiłek szkolny może być przyznawany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier w dostępie do edukacji. Każdy z uczniów- stypendystów otrzymał decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium szkolnego.

W Suwałkach stypendium szkolne o charakterze socjalnym wynosi od 44,80 do 98 złotych miesięcznie. Jego wysokość dla poszczególnych uczniów jest wyliczona według wzoru ustalonego przez Radę Miejską w Suwałkach. Ze względu na ograniczone centralnie środki finansowe stypendium przyznawane jest na dwa miesiące to jest maj i czerwiec roku szkolnego 2004/2005 .

    Stypendium szkolne jest udzielane uczniom w formie:
  1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
  2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników.

O formie udzielenia stypendium szkolnego zdecydowali dyrektorzy szkół, wychowawcy klas, pedagodzy szkolni w porozumieniu z rodzicami. Stypendium szkolne o charakterze socjalnym powinno być zrealizowane nie później niż w terminie do 31.08.2005 roku.

Wszyscy zainteresowani stypendyści powinni zabrać ze sobą: decyzję, dowód osobisty, wypełniony PIT 2C oraz wypełnione oświadczenie wraz z kserem dokumentów poświadczających wydatkowanie określonej kwoty na cele edukacyjne. Każdy ze stypendystów uprawnionych do otrzymania świadczenia pieniężnego otrzymał niezbędne informacje o wymaganych dokumentach.mb rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach


Powrót - inne wieści