Suwalskie Wieści


Suwałki, 25 kwietnia 2005 r.

Prezydent do Wiceprezesa Rady MinistrówPrezydent Suwałk Józef Gajewski wystąpił do Izabeli Jarugi - Nowackiej, Wiceprezesa Rady Ministrów z propozycją zmiany zasad opracowania algorytmu regionalnego stosowanego do rozdziału pomiędzy województwa środków pomocowych na realizację Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Teraz o rozdziale pieniędzy w 80 % decyduje liczba mieszkańców co zwiększa przepaść cywilizacyjną pomiędzy polskimi regionami o większej gęstości zaludnienia i lepiej rozwiniętymi gospodarczo a regionami biedniejszymi i mniej zaludnionymi jakim jest na przykład województwo podlaskie. A przecież ZPORR miał wyrównywać różnice w rozwoju gospodarczym regionów i zwiększać ich konkurencyjność. Prezydent Gajewski proponuje przyjęcie sprawiedliwszych zasad opracowania algorytmu regionalnego stosowanego do rozdziału pomiędzy województwa środków pomocowych np. uwzględnienie poziomu PKB na mieszkańca lub poziomu ukrytego bezrobocia.

Prezydent Gajewski poprosił wicepremier Jarugi - Nowackiej o pomoc w pozyskiwaniu pieniędzy na Środowiskowy Dom Samopomocy w Suwałkach oraz dla stacjonarnego hospicjum dla obłożnie chorych suwalczan. Prezydent Suwałk prosi o wsparcie działań Samorządu Województwa Podlaskiego i Miasta Suwałk w Ministerstwie Zdrowia w sprawie utworzenia tego hospicjum w grodzie nad Czarną Hańczą. Utworzenie stacjonarnego hospicjum pozwoli otoczyć kompleksową opieką ludzi umierających bądź też będących w terminalnym okresie choroby nowotworowej co jest szczególnie ważne ze względu na coraz większy odsetek starszych mieszkańców Suwałk. Przewidywany koszt stacjonarnego hospicjum 2 miliony złotych.

Prezydent Suwałk prosił też o wsparcie w Ministerstwie Kultury wniosków suwalskich placówek kulturalnych, o których informował wicepremier Jarugę - Nowacką w czasie jej wizyty w Suwałkach. 1. kwietnia 2005 roku Wiceprezes Rady Ministrów spotkała się z przedstawicielami suwalskich kół gospodarczych. Odwiedziła też Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, szpital wojewódzki oraz Dom Pomocy Społecznej "Kalina".mb rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach


Powrót - inne wieści