Suwalskie Wieści


Suwałki, 23 marca 2005 r.

Kolejny etap realizacji Projektu
"Suwalskie porozumienie na rzecz zatrudnienia"W dniach 22, 23, 24 marca w Suwałkach odbywają się Warsztaty na rzecz Partnerstwa realizowane w ramach projektu "Suwalskie porozumienie na rzecz zatrudnienia". W trzech jednodniowych Warsztatach uczestniczy 75 osób reprezentujących 33 instytucje związane z lokalnym rynkiem pracy.

Realizowany od września 2004 r. projekt "Suwalskie porozumienie na rzecz zatrudnienia" ma na celu skoordynowanie, ukierunkowanie oraz zainicjowanie działań, zmierzających do zbudowania trwałego partnerstwa podmiotów działających w sferze rynku pracy na terenie miasta Suwałk, tj. administracji samorządowej, pracodawców, organizacji pozarządowych i innych działających na rzecz ograniczania bezrobocia i poprawy sytuacji na rynku pracy.

Wdrażanie projektu podzielone jest na kilka etapów. Pierwszym z nich, już zrealizowanym, były badania rynku pracy, których zadaniem było zidentyfikowanie stanu i dynamiki suwalskiego rynku pracy oraz ujawnienie jego głównych problemów i obszarów, w których podejmowane interwencje mogą w największym stopniu przyczynić się do poprawy sytuacji. Aktualna diagnoza rynku pracy w Suwałkach w układzie popytu na pracę, stan podaży pracy oraz potencjał instytucji otoczenia zaprezentowano uczestnikom Warsztatów.

Głównym celem Warsztatów na rzecz zatrudnienia jest zidentyfikowanie i wypracowanie konkretnych działań na rzecz ograniczenia bezrobocia, które mogą wprowadzić w swoich instytucjach uczestnicy szkolenia.

Kolejnym etapem realizacji Projektu będzie wypracowane i podpisane Suwalskiego Porozumienia na Rzecz Zatrudnienia pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania bezrobociu w Suwałkach. Podpisane porozumienie stworzy trwałą strukturę instytucjonalną niezbędną do przeprowadzania skutecznych interwencji na lokalnym rynku pracy. Ponadto, będzie stanowić podstawę i punkt wyjścia dla procesu projektowania i realizacji przedsięwzięć do Europejskiego Funduszu Społecznego w aspekcie lokalnym.

Całość Projektu wdrażana jest przez Wnioskodawcę, czyli Urząd Miejski w Suwałkach wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Suwałkach. Wkład w zakresie umiejętności i doświadczeń w obszarze badań rynku pracy realizuje Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku (partner), zaś w obszarze szkoleń Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr "Wiedza dla rozwoju" (partner). Bezpośrednio do zarządzania projektem zatrudniony został zespół 3 ekspertów kluczowych. Realizacja Projektu trwać będzie 11 miesięcy.

Projekt "Suwalskie porozumienie na rzecz zatrudnienia" w 75 jest finansowany z budżetu Unii Europejskiej Program Phare 2002 "Lokalna inicjatywa rynku pracy" a w 25 % z budżetu Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Wartość projektu - 44 tys. euro (dotacja 33 tys.euro). Wysoka bo wynosząca 20,3 % stopa bezrobocia w Suwałkach zmusza władze lokalne do podejmowania nowatorskich inicjatyw na rynku pracy. Takim działaniem jest Program aktywizacji suwalskiego rynku pracy. Realizowany w Suwałkach od trzech lat. Takim też jest "Suwalskie porozumienie na rzecz zatrudnienia".mb rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach


Powrót - inne wieści