Suwalskie Wieści


Suwałki, 18 marca 2005 r.

Pomoc bezrobotnymW tegorocznym budżecie miasta zapisano 400 tysięcy złotych na aktywizację suwalskiego rynku pracy. Prezydent Józef Gajewski proponuje przeznaczyć 300 tysięcy złotych na pomoc bezrobotnym powyżej 50-tego roku życia i organizację miejskich robót publicznych a 100 tysięcy złotych na utworzenie suwalskiego funduszu poręczeń kredytowych.

W tym roku Prezydent Suwałk proponuje rezygnację z przeznaczania pieniędzy na Łatwiejszy Start Zawodowy czyli na miejsca pracy dla absolwentów (tak jak to było w latach 2003- 2004) a w zamian przeznaczenie tych pieniędzy na poprawę sytuacji na rynku pracy osób po 50 - tym roku życia. A wynika to z tego, że Powiatowy Urząd Pracy ma w tym roku ciekawą ofertę dla ludzi młodych, niewielkie natomiast są możliwości pomocy ludziom powyżej 50 - tego roku życia.

Każdy pracodawca (instytucje publiczne, firmy państwowe), który zatrudni bezrobotnego suwalczanina na co najmniej 12 miesięcy otrzyma 1 tysiąc złotych na osobę refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy. Refundację pracodawcy otrzymają przez siedem miesięcy. Za to przez kolejnych co najmniej pięć miesięcy muszą utrzymać stanowisko pracy dla tego bezrobotnego. Podobne zasady obowiązują też przedsiębiorców tyle, że w ich przypadku zatrudnienie musi być utrzymane przez dwa lata dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Prezydent Suwałk proponuje też powołanie Suwalskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, który ułatwiłby małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do kapitału zewnętrznego, a przez to umożliwił im rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy. Suwalski Fundusz Poręczeń Kredytowych powstałby jako odrębny podmiot otoczenia biznesowego.

O tym czy propozycje Prezydenta Suwałk zostaną przyjęte zdecydują radni na marcowej sesji Rady Miasta.

W ubiegłym roku na realizację Programu Aktywizacji Suwalskiego Rynku Pracy Przeznaczono 570 725,58 zł. Za te pieniądze utworzono 138 miejsc pracy.mb (UM Suwałki)


Powrót - inne wieści