Suwalskie Wieści


Suwałki, 8 czerwca 2005 r.

Nowa szkoła specjalna w SuwałkachPrezydent Suwałk proponuje utworzenie szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Będzie to szkoła trzyletnia, której ukończenie umożliwi uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy. Szkoła może powstać od 1 września 2005 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 w Suwałkach. Czy tak się stanie zdecydują radni na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.

Teraz w suwalskich gimnazjach w klasach integracyjnych i specjalnych uczy się 7 dzieci, których rodzice wyrazili w imieniu dzieci zamiar kontynuowania nauki. W Suwałkach przybywa dzieci z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym zainteresowanych nauką. A teraz nie ma placówki zapewniającej im naukę na poziomie ponadgimnazjalnym, przygotowującej do pełnienia różnych ról społecznych oraz prowadzenia autonomicznego, aktywnego dorosłego życia. Nowa szkoła przygotuje do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na ściśle określonym stanowisku np. w zakładzie pracy chronionej.

Utworzenie szkoły przysposabiającej do pracy nie pociągnie za sobą skutków finansowych z uwagi na zmiany w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.03.2005r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. Zgodnie z tym rozporządzeniem SOSW nr 1 w Suwałkach będzie działał jako placówka feryjna, co oznacza wyłączenie z eksploatacji internatu w soboty i niedziele, w czasie zimowej i wiosennej przerwy świątecznej oraz w czasie zimowych ferii szkolnych. Zmiana przepisów wpłynie na zmniejszenie kosztów utrzymania internatu (brak dyżurów sobotnio - niedzielnych nauczycieli i pracowników obsługi), a co za tym idzie, kosztów utrzymania dzieci w tej placówce.

Rozporządzenie wnosi też zmiany w opłatach za wyżywienie w placówkach szkolno - wychowawczych. Rodzice lub opiekunowie prawni obowiązani są do opłat za posiłek w stołówce ośrodka, równych kosztom surowca przeznaczonego na wyżywienie.mb rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach


Powrót - inne wieści