Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny
"Rok w Unii"
pod patronatem Prezydenta Miasta Suwałk i Euroregionu "Niemen"Organizator: Urząd Miejski w Suwałkach

Współorganizatorzy:
Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki
Euroregion "Niemen"
Suwalskie Towarzystwo Fotograficzne

Patroni medialni:
-Telewizja Białystok (TVP3), Tygodnik Suwalski, Radio Białystok, Telewizja Polska 3, Telewizja, Radio 5, Gazeta Współczesna

  Założenia regulaminowe:
 1. Konkurs jest adresowany do wszystkich zajmujących się fotografowaniem - profesjonalistów i amatorów. Udział mogą wziąć wszyscy mieszkańcy z krajów Unii Europejskiej.
 2. Tematyka fotografii powinna nawiązywać do problematyki poszerzenia Unii Europejskiej i zjawisk, które zaszły w krajach członkowskich w ciągu minionego roku.
 3. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać do 5 fotografii kolorowych lub czarno-białych wykonanych dowolną techniką.
 4. Format prac - minimum 20 x 30, max.40x50 cm. Na odwrocie każdej fotografii należy umieścić numer kolejny pracy, tytuł, godło autora.
 5. Do prac należy załączyć zaklejoną kopertę opatrzoną godłem zawierającą wypełnioną kartę zgłoszenia oraz wglądówki 13x15cm podpisane tym samym godłem.
 6. Prace należy przesłać do dnia 10 lipca 2005 r. na adres: Suwalskie Towarzystwo Fotograficzne, ul. Noniewicza 71, 16-400 Suwałki, Polska z dopiskiem "Konkurs Foto Rok w Unii" w odpowiednio zabezpieczonym opakowaniu. Za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki prac organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do dysponowania przesłanymi pracami w celach promocyjnych i wydawniczych.
 8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 20 lipca 2005 r., o czym uczestnicy będą listownie powiadomieni.
 9. Najlepsze prace zostaną uhonorowane następującymi nagrodami:
 10. Każdy uczestnik otrzyma katalog pokonkursowy oraz okolicznościowy plakat.
 11. Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia oraz inne prace zakwalifikowane na wystawę pokonkursową przechodzą na własność organizatorów. Wystawa będzie zorganizowana w sierpniu 2005 r. Suwałkach. Prace zostaną także zaprezentowane w zaprzyjaźnionych z Suwałkami miastach.
 12. Prace niezakwalifikowane na konkurs zostaną zwrócone autorom do 30 września 2005 r.
 13. Organizator zastrzega sobie ostateczną wersję treści regulaminu.
 14. W powołanej przez organizatora komisji konkursowej uczestniczyć będą znani artyści: Lech Charewicz (ZPAF), prof. Andrzej Strumiłło (ZPAF), plastyk Kazimierz Gomułka (ZPAP).
 15. Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny.
 16. Koordynator konkursu - Bogdan Pieklik, e-mail: bogdanpieklik@wp.pl; oraz www.suwalki.com.pl/wiesci/konkurs1.html  Powrót - konkurs fotograficzny