wzór umowy................................. dnia ............ 2000 roku

UMOWA

1. Stronami niniejszej umowy są:

a) Firma SUWAŁKI.COM z siedzibą w Suwałkach przy ul. Lityńskiego 10B/35, reprezentowana przez właściciela Waldemara Pietruszkiewicza zwana dalej ISP (Dostawca Usług Internetowych)

b) ........................................................... z siedzibą w ..............................................................

    ........................................ reprezentowaną przez ..................................................................
    zwanego dalej Abonentem.

2. Przedmiotem umowy są usługi internetowe świadczone przez ISP na rzecz Abonenta wyszczególnione poniżej:

a) utrzymanie konta poczty elektronicznej o adresie: ...................@suwalki.com.pl

b) utrzymanie strony internetowej o adresie: www. ...................... .suwalki.com.pl

c) utrzymanie aliasu (dodatkowej nazwy) .................@suwalki.com.pl do konta poczty

elektronicznej ...................@suwalki.com.pl.

d) dodatkowa usługa w postaci ......................................................................................

....................................................................................................................................
(pozycje a, b, c lub d należy skreślić lub pozostawić w zależności od rodzaju usługi)

3. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia przez Strony bez podania przyczyn z 30 (trzydziesto) dniowym wyprzedzeniem.

4. ISP zobowiązuje się do realizacji usługi z największą starannością.

5. Abonent zobowiązuje się do terminowego regulowania należności za usługę po otrzymaniu rachunku i wybiera okres rozliczeniowy miesięczny, kwartalny, roczny (niepotrzebne skreślić).

6. Strony umowy stosować się będą do REGULAMINU USŁUG INTERNETOWYCH stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

7. W sprawach nie ujętych w umowie i załączniku nr 1 mają zastosowanie przepisy Kodeksu Prawa Cywilnego.

8. W przypadku potrzeby rozstrzygnięcia sporu nie dającego się rozwiązać w sposób polubowny właściwym organem rozstrzygającym będzie Sąd Rejonowy w Suwałkach.

9. Umowa obowiązuje z dniem podpisania.

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
............................................ ............................................
(Abonent) (ISP)W celu przyspieszenia dopełnienia formalności, proponujemy wypełnić formularz.

Umowa jest także dostępna:
w formacie Word'a
w formacie Word'a, w postaci archiwum zip.