REGULAMIN USŁUG INTERNETOWYCH
Świadczonych przez SUWAŁKI.COM

REGULAMIN stanowi załącznik nr 1 do UMOWY.

Paragraf 1.

1. ISP (Dostawca Usług Internetowych) to w rozumieniu niniejszego regulaminu firma SUWAŁKI.COM.
2. 2. Abonent to w rozumieniu niniejszego regulaminu osoba fizyczna lub prawna, która podpisała umowę na korzystanie z usług internetowych oferowanych przez ISP oraz zapłaciła za korzystanie z tych usług w interesującym ją okresie.
3. Niniejszy regulamin określa wzajemne obowiązki ISP oraz Abonentów.
4. Opłacenie abonamentu za korzystanie z usług jest równoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.
5. Przez usługi internetowe rozumiane są usługi takie jak: poczta elektroniczna, serwer WWW, serwer FTP, serwer domen (DNS), tworzenie dokumentów, stron, serwisów internetowych.

Paragraf 2.

1. W ramach abonamentu przysługującemu Abonentowi na podstawie odpowiedniej umowy o korzystanie z usług internetowych, ISP zobowiązuje się do stałej gotowości do świadczenia określonych usług na rzecz Abonenta, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie i Cenniku Usług ISP.
2. Abonent zobowiązuje się do przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu i uiszczania opłat określonych w Cenniku Usług ISP.
3. ISP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść informacji umieszczonej przez Abonenta na stronie WWW, serwerze FTP, przesyłanej pocztą elektroniczną. Niedozwolone jest wykorzystywanie serwera do działań niezgodnych z prawem, a w szczególności wymienionych w paragrafie 4 pkt. 5.
4. Wysokość opłat oraz zakres usług dla danej kategorii abonamentu jest szczegółowo podany w Cenniku Usług ISP dostępnym pod adresem www.suwalki.com.pl/oferta.html.
5. Wszystkie zmiany cen usług abonamentowych podawane są za pomocą komunikatów rozsyłanych pocztą elektroniczną minimum 30 dni przed ich wprowadzeniem.
6. Zmiana cen usług nie stanowi zmiany warunków umowy.
7. Ceny podawane w Cenniku Usług ISP nie obejmują opłat ponoszonych przez Abonenta na rzecz operatora telekomunikacyjnego np. z tytułu połączeń telefonicznych lub dzierżawy linii bezpośrednich.
8. Okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc, 1 kwartał lub 1 rok w zależności od tego jak stanowi indywidualna umowa zawarta z Abonentem.
9. Rachunki winny być opłacone przez Abonenta w terminie i na konto bankowe określone na rachunku.
10. Rachunki są wysyłane przez ISP do Abonenta listem poleconym po upływie miesięcznego okresu korzystania z usług internetowych lub przed kwartalnym, rocznym okresem rozliczeniowym.
11. W przypadku nie opłacenia przez Abonenta rachunku w wyznaczonym terminie SUWAŁKI.COM wysyła listem poleconym pismo wzywające do wniesienia opłaty.
12. W przypadku braku wniesienia opłaty w terminie 14 dni od daty wysłania pisma wzywającego do jej uregulowania lub potwierdzonej przez Pocztę odmowy przyjęcia przez Abonenta korespondencji z SUWAŁKI.COM lub niemożliwości jej dostarczenia z przyczyn leżących po stronie Abonenta, SUWAŁKI.COM może zaprzestać świadczenia jakichkolwiek usług na rzecz Abonenta (zablokowanie możliwości odbioru poczty elektronicznej, usunięcie witryny WWW).
13. Ponowne uruchomienie usług wyłączonych z przyczyn wymienionych w pkt. 11 wymaga wniesienia jednorazowej opłaty wysokości 99zł.
14. Z opóźnienie w uiszczaniu opłat naliczane są odsetki w wysokości 0,2% dziennie.
15. Osoby korzystające z usług ISP, kwestionujące jakość tych usług lub wysokość naliczonych opłat mogą wnosić reklamację. Reklamacja musi zostać wniesiona pisemnie, nie później niż 7 dni od daty otrzymania rachunku za reklamowany okres usług. W przypadku przekroczenia powyższego terminu (lub innej formy niż pisemna) reklamacja może nie zostać uznana.
16. Serwer na którym ISP świadczy usługi internetowe podlega okresowym konserwacjom powodującym krótkotrwałe przerwy w jego funkcjonowaniu. O planowanych przerwach Abonenci będą powiadamiani pocztą elektroniczną 24 godziny przed przerwą.
17. ISP nie odpowiada za ograniczenia możliwości korzystania z usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych takich jak np. awarie węzłów sieci Internet, węzłów teleinformatycznych będących poza zasięgiem administrowania ISP.
18. W przypadku awarii, które nastąpiły z winy ISP i trwały dłużej niż 12 godzin ISP odejmuje od rachunku Abonenta równowartość podwojonej kwoty abonamentu za czas braku możliwości korzystania z usług.
19. Czas awarii jest liczony od momentu jej zgłoszenia przez Abonenta, którego ona dotyczy drogą pisemną.
20. Za awarię nie jest uważany brak możliwości odbioru poczty elektronicznej wynikający z nieznajomości hasła lub niesprawności sprzętu i/lub oprogramowania wykorzystywanego przez Abonenta.
21. Każdy Abonent jest zobowiązany do podania dokładnych danych adresowych. W przypadku braku lub informacji niepełnej zastrzegamy sobie możliwość odmowy świadczenia usług.

Paragraf 3.

1. SUWAŁKI.COM zapewnia ochronę przekazywanych danych wynikającą z technologii świadczenia danej usługi.
2. SUWAŁKI.COM udziela informacji wynikających z prowadzonej dokumentacji o przyjętych do wykonania, wykonywanych i wykonanych usługach tylko osobie, która zawarła umowę na świadczenie danej usługi lub jej pełnomocnikowi.
3. Osobom trzecim informacji o przyjętych do wykonania, wykonywanych i wykonanych usługach udziela się w przypadkach przewidzianych prawem.
4. Rejestr zawierający dane adresowe Abonentów znajduje się w siedzibie ISP, każdy Abonent ma prawo do wglądu w swoje dane, ma możliwość ich modyfikacji lub wydania dyspozycji ich wymazania. Wymazanie danych Abonenta jest równoznaczne z rezygnacją z usług świadczonych przez ISP. Rezygnacja z pobierania usług nie pociąga za sobą zwrotu nie wykorzystanego, a opłaconego abonamentu.

Paragraf 4.

1. ISP świadczy bezpłatnie pomoc techniczną przez telefon wyłącznie w odniesieniu do klientów, którzy wykupili abonament na korzystanie z usług ISP.
2. Pomoc techniczna lub inne usługi świadczone w siedzibie Abonenta wymagają osobnych umów.
3. Umowa o korzystanie/świadczenie usług internetowych może być rozwiązana przez Strony umowy w każdym momencie, za 30 (trzydziesto) dniowym wypowiedzeniem na piśmie.
4. Za dzień rozpoczęcia biegu wypowiedzenia przyjmuje się dzień wpłynięcia wypowiedzenia do SUWAŁKI.COM.
5. Umowa może zostać rozwiązana przez SUWAŁKI.COM bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku:

 • nieuregulowanie przez Abonenta w terminie opłat za korzystanie z usługi,
 • próby nielegalnego wejścia do zasobów informatycznych będących w posiadaniu innych użytkowników sieci internet,
 • zamieszczaniu na stronie WWW Abonenta treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, religijnej itp., oraz propagującej przemoc, materiałów pornograficznych lub erotycznych dowolnego rodzaju,
 • zamieszczania na stronach WWW Abonenta materiałów objętych ochroną z tytułu prawa, a nie stanowiących bezpośredniej własności Abonenta,
 • zamieszczania na stronach WWW Abonenta materiałów kolidujących z obowiązującymi normami prawnymi lub obyczajowymi,
 • zamieszczania na stronach WWW Abonenta materiałów [programów, linków, opisów etc.] dotyczących działań powodujących utratę lub nielegalne wejście w posiadanie danych [np. hacking, cracking, materiały dotyczące pisania wirusów komputerowych].  Zapoznałem się z niniejszym regulaminem i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.

  ............................................ ............................................
  (Abonent) (ISP)